بلاگ

*WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed, reverting to HTTP::Tiny

اگر در هنگام استارت csf با اسن خطا روبرو شدید ازین دستور استفاده نمایید

 

برای Red Hat دستور زیر را در SSH اجرا کنید:

yum install perl-libwww-perl

برای Ubuntu از دستور زیر استفاده شود:

apt-get install libwww-perl
میلاد

بیش از ده سال است در زمینه  توسعه نرم افزار سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS). برنامه نویسی وب، سیستم عامل لینوکس، برنامه Windows Form، پردازش موازی مشغول به کار است